softwarová řešení pro osobní dopravu

Volba jazyka

Písmo Timetable

Tabulka znaků písma Timetable

Tabulka znaků písma Timetable

Pro instalaci písma Timetable si přečtěte návod na instalaci písma Timetable.

Pokud v níže uvedené tabulce (ve sloupci Timetable) nevidíte značky, ale standardní znaky (stejné jako ve sloupci Písmeno), pak Váš prohlížeč pravděpodobně nepodporuje zobrazování tzv. webových písem.

ASCII Písmeno Timetable
33 ! !
34 " "
35 # #
36 $ $
37 % %
38 & &
40 ( (
41 ) )
42 * *
43 + +
44 , ,
45 - -
46 . .
47 / /
48 0 0
49 1 1
50 2 2
51 3 3
52 4 4
53 5 5
54 6 6
55 7 7
56 8 8
57 9 9
58 : :
59 ; ;
60 < <
61 = =
62 > >
63 ? ?
64 @ @
65 A A
66 B B
67 C C
68 D D
69 E E
70 F F
71 G G
72 H H
73 I I
74 J J
75 K K
76 L L
77 M M
78 N N
79 O O
80 P P
81 Q Q
82 R R
83 S S
84 T T
85 U U
86 V V
87 W W
88 X X
89 Y Y
90 Z Z
91 [ [
92 \ \
93 ] ]
94 ^ ^
95 _ _
97 a a
98 b b
99 c c
100 d d
101 e e
102 f f
103 g g
104 h h
105 i i
106 j j
107 k k
108 l l
109 m m
110 n n
111 o o
112 p p
113 q q
114 r r
115 s s
116 t t
117 u u
118 v v
119 w w
120 x x
121 y y
122 z z
123 { {
124 | |
125 } }
126 ~ ~
161 ¡ ¡
164 ¤ ¤
165 ¥ ¥
166 ¦ ¦
167 § §
168 ¨ ¨
169 © ©
170 ª ª
171 « «
172 ¬ ¬
174 ® ®
175 ¯ ¯
176 ° °
177 ± ±
178 ² ²
179 ³ ³
180 ´ ´
181 µ µ
182
183 · ·
184 ¸ ¸
185 ¹ ¹
186 º º
188 ¼ ¼
189 ½ ½
190 ¾ ¾
191 ¿ ¿
192 À À
193 Á Á
194 Â Â
209 Ñ Ñ
233 é é
234 ê ê
235 ë ë
236 ì ì
237 í í
238 î î
239 ï ï
240 ð ð
241 ñ ñ
242 ò ò
243 ó ó
244 ô ô
245 õ õ
246 ö ö
247 ÷ ÷
248 ø ø
249 ù ù
250 ú ú
251 û û
252 ü ü
253 ý ý
Naši partneři České dráhy iDnes Dopravní podnik hlavního města Prahy Dopravní podnik města Brna